Actueel

Juni 2014: Concept ESF-regeling duurzame inzetbaarheid

In de programmperiode 2014-2020 wordt zo’n 20% van het budget gereserveerd voor subsidies voor de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor deze “investeringsprioriteit B” een concept regeling opgesteld. Via internetconsultatie kond er tot en met 4 juni 2014 gereageerd worden op deze regeling.

De definitieve regeling wordt naar verwachting in de zomer gepubliceerd.
Het is vervolgens de bedoeling om het aanvraagtijdvak op 15 oktober te openen.

De kernpunten van deze regeling zijn als volgt. Deze zijn gebaseerd op de concepttekst van de regeling en deze kunnen dus nog wijzigen!

– 50% subsidie
– De subsidie bedraagt minimaal € 8.000,- en maximaal € 10.000,-
– Voor projecten gericht op het vakbekwaam, gezond en gemotiveerd houden van werknemers
Dit kan bijvoorbeeld door het bevorderen van de (leer)cultuur, het maken van een bedrijfs- of organisatiescan of het stimuleren van de in- en externe mobiliteit.
– De subsidiabele kosten zijn de kosten van een externe adviseur.
– Het uurtarief van de externe adviseur wordt voor de subsidiebepaling gemaximeerd op € 100,- excl. BTW.
– In rekening gebrachte BTW is niet subsidiabel.
– Aanvraagtijdvak 15 oktober, 9.00 uur tot en met 7 november 2014, 17.00 uur.
– Aanvragen kunnen rechtstreeks worden ingediend door werkgevers. Dit zijn in dit kader organisaties met minstens 2 werknemers.
– Per aanvrager wordt slechts één subsidieaanvraag in behandeling genomen.

Zodra deze regeling definitief wordt zullen wij dit op onze website vermelden.

April 2014: Regeling ESF 2014-2020 gepubliceerd

Op 31 maart 2014 heeft het de Staatssecretaris SZW de nieuwe ESF regeling 2014-2020 gepubliceerd.

Deze regeling heeft met name betrekking op ESF subsidie die bestemd is voor het begeleiden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze subsidie kan aangevraagd worden door de 35 arbeidsmarktregio’s. De centrumgemeente van de betreffende regio fungeert als hoofdaanvrager.

Het 1e aanvraagtijdvak loopt vanaf 1 mei tot en met 31 oktober.

De subsidie bedraagt 50% en het totale budget voor dit aanvraagtijdvak is € 113.999.500,-.

Het UWV en het Ministerie van Veiligheid en Justitie kunnen van 1 tot en met 31 oktober 2014 ook aanvragen indienen voor deze subsidie. Het gaat dan om projecten gericht op arbeidsinpassing van personen met een UWV uitkering en/of ondersteuning van het UWV respectievelijk arbeidsinpassing van (ex-) gedetineerden.

Een (relatief beperkt) gedeelte van het budget voor de programmaperiode 2014-2020 is bestemd voor duurzame inzetbaarheid. Hierover volgt later meer informatie.

De subsidie voor de opleiding van medewerkers tot en met MBO 4 niveau, zoals we die de afgelopen jaren gekend hebben, is er binnen de nieuwe programmaperiode dus niet meer.

Januari 2014: ESF actie E - sociale innovatie sectoren

In de ESF programmaperiode 2007-2013 is het momenteel nog mogelijk om subsidie-aanvragen in te dienen voor de actie E2. Dit zijn projecten op het gebied van sociale innovatie voor sectoren.

Het tijdvak voor deze aanvragen is recent verlengd tot en met 30 juni 2014.
Voor deze aanvragen resteert nog een budget van 2 miljoen euro.

Voor de voorwaarden van deze ESF actie E2 verwijzen wij u graag naar de website van het Agentschap SZW.

September 2012: Geen indiening declaraties voor sectoraanvraag meer mogelijk

Op 31 juli 2012 is de projectperiode van de sectoraanvraag van SSFD geëindigd. Ook de deadline voor het indienen van declaraties is verstreken. Momenteel worden alle declaraties verwerkt in een einddeclaratie die bij het Agentschap ingediend zal worden. De controle van die einddeclaratie door het Agentschap zal naar alle waarschijnlijkheid in het voorjaar van 2013 plaatsvinden. De uiteindelijke uitbetaling van de gedeclareerde subsidie verwachten wij in het najaar van 2013.

Januari 2012: Zeer waarschijnlijk géén nieuw aanvraagtijdvak ESF actie D

De huidige programmaperiode voor de ESF-subsidie loopt van 2007 tot en met 2013.
Het laatste aanvraagtijdvak voor ESF actie D (subsidie voor opleidingskosten) was in februari 2011.

Zoals het er nu uitziet komt er binnen deze programmaperiode geen nieuw aanvraagtijdvak meer voor deze ESF subiside.

Het is nog onduidelijk of er nog een nieuwe ESF programmaperiode (2014-2020) komt.

Zodra hier iets over bekend wordt zullen wij dit uiteraard op deze site publiceren.

Juli 2011: Vervolg sectoraanvraag SSFD

In februari 2011 heeft SSFD wederom een ESF-sectoraanvraag bij het Agentschap SZW ingediend.
In mei 2011 hebben wij hiervoor een positieve beschikking ontvangen. Dit betekent dat de huidige sectoraanvraag die tot en met 31 juli 2011 loopt een vervolg krijgt.

 

De projectperiode van deze nieuwe sectoraanvraag loopt tot en met 31 juli 2012.

Nieuwe in deze sectoraanvraag is dat ook BBL-opleidingen gedeclareerd kunnen worden. Hiervoor kent de ESF regeling sinds kort een standaardkostenbedrag van € 3.700,- per persoon per jaar, wat een declaratie zeer interessant kan maken.

Meer informatie over deze sectoraanvraag vindt u in het menu “sectoraanvraag”.

September 2010: Nieuw ESF-aanvraagtijdvak in februari 2011

Februari 2011 wordt het nieuwe aanvraagtijdvak voor ESF-aanvragen actie D.

Voor SSFD is er in dit tijdvak maximaal 4 miljoen euro aan ESF-subsidie beschikbaar.

Indien u ESF subsidie wil aanvragen voor opleidingskosten dient uw aanvraag uiterlijk 3 januari 2011 bij SSFD te worden ingediend. SSFD kan uw aanvraag dan beoordelen en na goedkeuring bij de opening van het aanvraagtijdvak op 1 februari 2011 bij het Agentschap indienen.

De projectperiode van de aanvragen februari 2011 zal zijn: 1-2-2011 tot en met 31-7-2012.

Indien u voornemens bent een ESF-aanvraag in te dienen kunt u contact opnemen met ons ESF2-projectbureau.

Zij kunnen u informeren over de laatste stand van zaken en kunnen u ook de juiste formats verstrekken.

September 2010: Weer mogelijkheid tot indienen ESF-declaraties voor sectoraanvraag

In februari 2010 heeft SSFD een nieuwe sectoraanvraag ingediend bij het Agentschap. Hiervoor is een positieve beschikking ontvangen. De projectperiode van deze aanvraag is: 1 februari 2010 tot en met 31 juli 2011.

Dit betekent dat u de mogelijkheid heeft om voor kosten van opleidingen die in de aanvraag zijn opgenomen en in bovenstaande periode hebben plaatsgevonden een ESF subsidie aan te vragen.

Meer informatie over het indienen van declaraties vindt u onder het menu “Sectoraanvraag”

April 2010: Mogelijkheid tot indienen ESF-declaraties voor sectoraanvraag gesloten

Het is niet meer mogelijk om binnen de sectoraanvraag declaraties voor ESF-subsidie in te dienen.

De projectperiode van de sectoraanvraag liep tot 1 maart 2010.

Momenteel zijn wij druk bezig met het verwerken van alle ingediende declaraties.

Deze zullen vervolgens verwerkt worden in een einddeclaratie die bij het Agentschap ingediend zal gaan worden.

Vervolgens zal het Agentschap een eindcontrole uitvoeren op die einddeclaratie en de onderliggende administratie.

Na goedkeuring hiervan zal SSFD het subsidiebedrag ontvangen en kan dit ook doorbetaald worden aan de bedrijven die goedgekeurde declaraties hebben ingediend.

Zoals al eerder vermeld zal dit omstreeks eind 2010 kunnen plaatsvinden.

Februari 2010: Nieuwe sectoraanvraag ingediend bij het Agentschap

Op 1 februari heeft SSFD een nieuwe sectoraanvraag ingediend bij het Agentschap. Hierin wordt weer subsidie aangevraagd voor een aantal veel voorkomende opleidingen binnen de financiële sector. De projectperiode van deze aanvraag is 1 februari 2010 tot en met 31 juli 2011. In afwijking tot het vorige project is dit dus een periode van 18 maanden! Voor opleidingen die in deze periode plaatsvinden kan dus mogelijk ESF-subsidie verkregen worden.

Zodra op deze aanvraag een positieve beschikking wordt ontvangen zullen wij dit uiteraard via deze site publiceren. Er wordt dan ook weer aangegeven op welke manier declaraties voor de ESF-subsidie ingediend kunnen worden.

Februari 2010: Geen ranking bij de aanvragen

Inmiddels is bekend geworden dat bij de ESF-aanvragen die in februari 2010 ingediend kunnen worden geen ranking zal plaatsvinden. Aanvragen zullen dus bij het Agentschap op volgorde van binnenkomst behandeld worden.

Ons advies is dus om uw aanvraag uiterlijk 15 januari 2010 bij ons ESF-projectbureau in te dienen zodat zij uw aanvraag direct op 1 februari 2010 kunnen indienen.

Februari 2010: Totale budget 150 miljoen euro

Het totaal beschikbare budget voor het aanvraagtijdvak van februari 2010 bedraagt 150 miljoen euro. Per opleidingsfonds is hiervan maximaal 2% beschikbaar, 3 miljoen euro dus.

Februari 2010: eerstvolgende aanvraagtijdvak ESF subsidie

Het eerstvolgende aanvraagtijdvak voor ESF-subsidie voor opleidingskosten is februari 2010.

Het Agentschap SZW heeft reeds aangekondigd dat bij de aanvragen van februari 2010 een inhoudelijke beoordeling zal plaatsvinden. De criteria op basis waarvan deze beoordeling plaatsvindt zijn echter nog niet gepubliceerd.

Ook het totale en het voor SSFD beschikbare budget is nog niet bekend gemaakt.

Zodra in het kader van bovenstaande meer bekend is laten wij u dit uiteraard direct weten via deze site.

Heeft u voornemens om in februari 2010 een ESF-aanvraag in te dienen, neem dan tijdig contact met ons op zodat wij u kunnen informeren over de meest actuele regelgeving en te gebruiken aanvraagformats.

Voor de beoordeling van aanvragen voor februari 2010 hanteren wij een beoordelingstermijn van 14 dagen.

Indien u uw aanvraag dus op 1 februari 2010 bij het Agentschap ingediend wil hebben dient uw complete aanvraag  

uiterlijk 15 januari 2010 bij ons binnen te zijn.

Indien u indienen op deze datum niet haalt dient u uiterlijk 15 januari 2010 in ieder geval de hoogte van uw voorgenomen aanvraag aan ons door te geven, zodat beoordeeld kan worden of alle aanvragen binnen het voor SSFD beschikbare budget passen.

Om uw aanvraag uiterlijk 28 februari 2010 in te kunnen dienen dient deze in ieder geval 15 februari 2010 compleet bij ons binnen te zijn.

ESF-regeling en Handleiding Projectadministratie aangepast per 1 september 2009

Per 1 september 2009 zijn een aangepaste ESF-regeling en Handleiding Projectadministratie (HPA) van kracht.

Voor een toelichting en de inhoud van deze documenten verwijzen wij u graag naar de site van het Agentschap SZW, www.agentschapszw.nl.

Een belangrijke wijziging, die mogelijk ook gevolgen heeft voor de inhoud van uw eventuele aanvraag, is dat de projectperiode voortaan 18 maanden bedraagt. Deze periode start op het moment van indienen van de aanvraag.

Informatie sectoraanvraag

Zoals al vermeld is de sectoraanvraag van de SSFD positief beschikt. De subsidieperiode start op 1 maart as.

In het menu is het item “sectoraanvraag” toegevoegd. Hier vindt u nadere informatie over de sectoraanvraag en hoe gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden.

Maart 2009 - nieuw ESF-aanvraagtijdvak

In maart 2009 is er weer de mogelijkheid tot het indienen van ESF-bedrijfsaanvragen.

SSFD heeft besloten om in maart 2009 niet opnieuw een sectoraanvraag in te dienen. Het budget van 3 miljoen euro is dus helemaal beschikbaar voor bedrijfsaanvragen.

ESF-sectoraanvraag positief beschikt!

De ESF-sectoraanvraag die in september jl is ingediend is positief beschikt. Dit wil dus zeggen dat er in 2009 ESF-subsidie verkegen kan worden op de opleidingen waarvoor SSFD subsidie heeft aangevraagd. Naar alle waarschijnlijkheid zal de subsidieperiode op 1 maart 2009 van start gaan. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het compleet maken van alle informatie, die nodig is voor het aanvragen van subsidie. Deze informatie zal zo snel mogelijk via deze site bekend worden gemaakt. Dan zal ook een lijst gepubliceerd worden met de opleidingen waarvoor ESF-subsidie kan worden aangevraagd.

Hou deze site dus in de gaten.

ESF-budget aanvraagtijdvak september 2008 verhoogd naar 110 miljoen euro

Het totale budget aan ESF subsidie voor het aanvraagtijdvak was in eerste instantie gesteld op 100 miljoen euro. Op 8 oktober jl. heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het budget verhoogd tot 110 miljoen euro. Het maximale budget per aanvrager (lees opleidingsfonds) bedraagt nog steeds 3 miljoen euro.

De kans op een positieve beschikking is hiermee dus iets groter geworden.

Sectoraanvraag SSFD ingediend bij het Agentschap

Op 1 september, de dag van opening van het loket, heeft SSFD een ESF aanvraag ingediend die bedoeld is voor de hele sector. In deze aanvraag zijn opleidingen opgenomen die algemeen gangbaar zijn voor bedrijven in de financiële sector.

Het loket is op 30 september jl. gesloten. Het agentschap SZW gaat nu alle aanvragen beoordelen. Het is waarschijnlijk dat er meer ESF subsidie is aangevraagd dan de 100 miljoen euro die er beschikbaar zijn. Aan de hand van de rankingsystematiek zal er dan bepaald worden welke aanvragen postitief beschikt worden. Dit nieuws wordt eind van dit jaar verwacht. Uiteraard houden wij u hiervan, via deze site, op de hoogte.

Indien de sectoraanvraag van SSFD positief beschikt wordt zullen wij de sector hier natuulijk van op de hoogte brengen. In dat geval wordt ook de lijst met aangevraagde opleidingen gepubliceerd zodat bekend wordt voor welke opleidingen ESF subsidie verkregen kan worden.

Hou deze site dus in de gaten!